Symbol autyzmu

Symbol autyzmu

niedziela, 12 lutego 2012

Półroczna ocena opisowa ucznia klasy drugiej

Muszę się pochwalić półroczną oceną Jasia, bo chyba nastąpił przełom w jego zachowaniu na lekcjach i w kontaktach z rówieśnikami w szkole.

Zachowanie: 
Jasiu jest uczniem obowiązkowym. Wszystkie zadania podejmuje chętnie i na ogół samodzielnie. Pracuje w dobrym tempie. Zawsze kończy rozpoczęte zadanie. Wymaga ciągłej uwagi ze strony nauczyciela, by aktywnie uczestniczył w lekcji. Chętnie wypełnia obowiązki dyżurnego. Ostatnio zaczyna angażować się w niektóre zabawy i gry podczas przerwy. Do niedawna w czasie wolnym bawił się sam. Jasiu jest koleżeński. Stara się być grzeczny, choć czasem popada w konflikty z kolegą z klasy.
Zajęcia edukacyjne:
Jasiu bardzo się zmienił od początku roku szkolnego. Coraz lepiej koncentruje się na lekcjach. Nadal wyłącza się podczas słuchania pogadanek i opowiadań, niepopartych ilustracją lub scenką. Nie zawsze rozumie polecenia, kierowane do grupy, ale ostatnio radzi sobie z tym problemem przez podpatrywanie i naśladowanie innych dzieci. Chłopiec domaga się pochwał i ocen oraz zauważenia jego starań i wysiłku. Mowa Jasia jest poprawna pod względem artykulacyjnym, lecz występują błędy gramatyczne, stylistyczne i składniowe. Chłopiec opowiada przebieg zdarzeń z pomocą nauczyciela. Czyta szybko i wyraźnie, zapominając o znakach interpunkcyjnych. Nie rozumie czytanego tekstu. Przepisuje poprawnie i starannie. Dobrze pisze z pamięci i ze słuchu krótkie zdania. Rozpoznaje i nazywa rodzaje zdań.
W zakresie edukacji matematycznej - ładnie dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego.  Liczy do 100. Zadania tekstowe rozwiązuje z pomocą nauczyciela. Mało starannie kreśli odcinki. Zna i potrafi zamienić zapis arabski na rzymski. Wyodrębnia w zapisie liczbowym miejsce dziesiątek i jedności.
W zakresie edukacji przyrodniczej - dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w ciągu roku. Zna nazwy drzew i krzewów owocowych, odróżnia warzywa od owoców i nazywa je.
Chętnie i starannie wykonuje prace plastyczne. Często praca chłopca jest pomysłowa.
Bardzo chętnie śpiewa w grupie. Dobrze zna słowa i melodię piosenek.
Ćwiczenia ruchowe wykonuje na miarę swoich możliwości.
Język angielski:
Uczeń opanował umiejętności w stopniu podstawowym, z pomocą nauczyciela poprawnie reaguje na polecenia, w miarę samodzielnie potrafi zapisać nazwę danego przedmiotu.
Zajęcia komputerowe:
Rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego. Uruchamia gry komputerowe według wskazówek nauczyciela i prawidłowo kończy z nimi pracę. Obsługuje klawiaturę i wykorzystuje mysz do uruchamiania programów. Wykonuje za pomocą myszy: kliknięcie, wybranie. Wypełnia kolorem gotowe elementy rysunku w edytorze grafiki. Pisze proste wyrazy z zastosowaniem małych i wielkich liter.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz